Subministrament i col·locació d'una nova lapida i eliminació de l'encintat de pedra del perímetre del panteó.

I per ultim, neteja en sec, de la pedra del panteó, mitjançant la projecció a baixa pressió de partícules de silicat d'alumini. Neteja mitjançant aigua i detergent neutre de la figura de marbre. Protecció general amb hidrofugant consolidant FK7 de Fakolith o similar