La rehabilitació de la finca del carrer Reina Amàlia, 8 engloba les feines realitzades en la façana posterior, la coberta, els patis i el vestíbul.

Les tasques en la façana posterior consisteixen en una revisió exhausta i el seu corresponent sanejament, respectant la textura i formes originals de la façana. S’hi realitza una neteja general i s’hi apliquen dues capes de pintura de silicat llisa. També s’esmalten els balcons i finestres.

Quant a la coberta, aquesta se saneja a base de repicat i reposició del material. Es repara mitjançant la substitució de la primera filada de rajoles i s’hi col•loca una tela asfàltica i nous minvells perimetrals. 
Als patis de la finca se substitueixen les actuals baixants de fibrociment per unes noves de PVC. També s’apliquen dues capes de pintura.

El vestíbul i l’escala comunitària també es rehabiliten. Se substitueix el paviment de l’escala amb una petjada i contrapetjada de gres ceràmic. Es pinta i s’esmalta la zona i, per últim, es tracten els elements de fusta per deixar-lo en perfecte estat.

A part d’aquestes feines, en aquesta finca es duu a terme la instal•lació d’electricitat, del timbre de la porta i de la TV per satèl•lit.