Restauració del campanar i de la capella de Sant Andreu del Palomar.

A la façana de la capella es fa una neteja en sec de l'aplacat de pedra, les columnes i cobertes mitjançant la projecció de partícules. Es duu a terme, a més, el polit i parchejat de miniantioxidants de la carpinteria metàlica i es tracta la pedra amb un consolidant hidrofugant.

Al seu interior, es procedeix al sanejament de parets i sostres, es col·loca el cel ras i es duu a terme el pintat i abrillantat general.

En el campanar es veuen les armadures oxidades, que es sanejen amb un raspallat metàlic i es tracta amb resines epoxi inhibidores. Es duu a terme una neteja de tota l'estructura amb aigua a alta presió i un raspat de la pintura mal adherida, deixant-la preparada per a rebre l'acabat.